Op deze pagina vindt u de privacyverklaring van de  JBC “De Boul-Lier”

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van

geregistreerde leden van de Jeu de Boule vereniging “De Boul-Lier”.

Gevestigd:

Kanaalweg 10c

De Lier

Welke persoonsgegevens verwerken wij;

De  Jeu de Boule vereniging “De Boul-Lier” kan de persoonsgegevens van u

verwerken, om u te informeren over de activiteiten van de vereniging.

De Jeu de Boule vereniging “De Boul-Lier” kan de volgende persoonsgegevens

verwerken de welke bij inschrijving zijn verstrekt:

Uw voor- en achternaam

Uw adresgegevens

Uw geboortedatum

Uw telefoonnummer

Uw e-mail adres

Waarom zijn deze gegevens nodig;

De Jeu de Boule vereniging “De Boul-Lier” verwerkt uw persoonsgegevens om

telefonisch contact met u op te kunnen nemen en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per

post) te kunnen benaderen.

Beveiliging en bewaartermijnen

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw

persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige

verwerking. We bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, wettelijk

verplicht en/of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt.

Uw persoons gegevens zullen worden bewaard tot een periode van 3 jaar na het beëindigen

van het lidmaatschap.

Delen met Anderen;

De Jeu de Boule vereniging “De Boul-Lier” verstrekt uw persoonsgegevens niet aan

derden, bij uitzondering alleen om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen;

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt

een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar " Jeu de Boule

vereniging “De Boul-Lier” email : webbeheer@boullier.nl , er zal zo snel mogelijk, maar

binnen drie weken, op uw verzoek worden gereageerd.



Privacyverklaring “De Boul-Lier”